دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف

***** انجمن تعالی کسب و کار ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف

***** انجمن تعالی کسب و کار ایران و پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی *****

توضیح تصویر
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی نساجی و علوم الیاف
نمایه مقالات پذیرش شده در کنفرانس
توضیح تصویر
اعضاء هیات علمی و حامیان دانشگاهی
اعضاء هیات علمی و حامیان سازمانی
توضیح تصویر
اهدا تندیس به مقالات برتر کنفرانس
توضیح تصویر
مجلات معتبر پشتیبان کنفرانس
توضیح تصویر

 تولید پلیمرهای مرتبط با نساجی

   سنتز و اصلاح پلیمرها

   مواد تغییر فاز دهنده

   تولید الیاف

   اصلاح الیاف به منظور کاربردهای تخصصی در منسوجات

ریسندگی (الیاف کوتاه و بلند، سامانه‌های نوین و ریسندگی نخ‌های یکسره)

   سنتز مواد رنگزا و مواد کمکی

   علم رنگ

   اصلاح سطح منسوجات
 فناوری و محصولات دانش بنیان در نساجی